SmartOne
19006457
ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT Print
 1. VPS và Khách hàng cam kết bảo mật các thông tin dưới đây:
  1. Mật khẩu đăng nhập và Mật khẩu giao dịch.
  2. Lệnh giao dịch của Khách hàng.
  3. Và các thông tin khác theo thỏa thuận có liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng.
  4. (Dưới đây gọi là “Thông tin Bảo mật”)

 2. Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện các khuyến cáo của VPS và phải tự chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng khuyến cáo của VPS.
 3. Khách hàng tại đây chấp thuận và công nhận việc VPS được phép công bố các Thông tin Bảo mật cho người được Khách hàng ủy quyền và các trường hợp VPS bắt buộc phải công bố theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. Khách hàng tại đây chấp thuận và công nhận việc VPS được phép sử dụng các thông tin bảo mật của Khách hàng, người được Khách hàng ủy quyền vào các mục đích dưới đây:
  1. Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý giao dịch và/hoặc tài khoản của Khách hàng. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin trong nội bộ cũng như tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba. Trong đó, việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin với các công ty không liên kết nhưng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản của Khách hàng hay hỗ trợ cho các giao dịch của Khách hàng tại/với VPS, bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức, cá nhân tư vấn về kế toán, chuyên môn, pháp luật của VPS, các tổ chức kiểm toán. Bên thứ ba nhận thông tin bảo mật của Khách hàng, người được Khách hàng ủy quyền sẽ được VPS yêu cầu chỉ sử dụng trong quá trình cung cấp những dịch vụ hỗ trợ đó và chỉ cho những mục đích mà VPS yêu cầu.
  2. Liên lạc với Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền (nếu có) bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax, tin nhắn SMS... về các vấn đề liên quan đến giao dịch và/hoặc tài khoản của Khách hàng.
  3. Cung cấp cho Khách hàng, Người được Khách hàng ủy quyền những thông tin, đề xuất, hay các lời tư vấn về sản phẩm và dịch vụ mà VPS cung cấp;
  4. Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của VPS, bao gồm việc đánh giá, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của pháp luật.
  5. Nếu giao dịch của Khách hàng với VPS chấm dứt, VPS sẽ vẫn tiếp tục sử dụng và xử lý các thông tin cá nhân của Khách hàng, người được Khách hàng ủy quyền, trong phạm vi hợp lý và phù hợp với quy định pháp luật.