SmartOne
19006457
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG Print
 1. Điều 1: Giải thích thuật ngữ:
  1. Giao dịch trực tuyến: là việc KH thực hiện các lệnh giao dịch chứng khoán, giao dịch tiền và các giao dịch khác có liên quan trên tài khoản giao dịch chứng khoán của KH (và VPS chấp thuận các lệnh giao dịch của KH) thông qua mạng Internet tại địa chỉ http://smartone.vps.com.vn (hoặc các địa chỉ website khác do VPS thông báo) và/hoặc qua điện thoại.
  2. Dịch vụ giao dịch trực tuyến: là các dịch vụ được VPS cung cấp (tùy theo từng thời điểm) và KH đăng ký sử dụng (theo chỉ dẫn của VPS), bao gồm nhưng không giới hạn: Dịch vụ truy vấn số dư tài khoản tiền/tài khoản chứng khoán, sao kê lịch sử giao dịch chứng khoán/giao dịch tiền, đặt lệnh/hủy lệnh giao dịch chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán, chuyển khoản chứng khoán giữa tài khoản thường và tài khoản ký quỹ, chuyển, rút tiền, thực hiện quyền liên quan đến chứng khoán, mua bán chứng khoán lô lẻ, các công cụ hỗ trợ phân tích đầu tư, các công cụ hỗ trợ theo dõi và quản lý tài khoản,… … thông qua Giao dịch trực tuyến.
  3. Hệ thống: là hệ thống do VPS thiết lập để thực hiện các lệnh Giao dịch trực tuyến và cung cấp các Dịch vụ Giao dịch trực tuyến khác cho KH bao gồm các chương trình phần mềm, tiện ích, ứng dụng được cài đặt tại địa chỉ website: http://smartone.vps.com.vn hoặc các địa chỉ khác được VPS sử dụng vào mục đích tương tự và hệ thống điện thoại có ghi âm của VPS.
  4. Tên đăng nhập: là dãy ký tự xác định KH/tài khoản của KH do VPS cung cấp cho KH.
  5. OTP: One Time Password là mật khẩu sử dụng một lần và được coi là lớp bảo vệ thứ hai cho các tài khoản điện tử, thanh toán trực tuyến hay e-mail, mạng xã hội.
  6. Tên đăng nhập: là họ và tên đầy đủ hoặc số tài khoản giao dịch chứng khoán của KH (giao dịch qua điện thoại); hoặc là dãy ký tự xác định tài khoản của KH do VPS cung cấp cho KH (giao dịch qua internet).
  7. Mật khẩu: trong trường hợp giao dịch qua điện thoại, KH có thể đăng ký mật khẩu giao dịch với VPS làm cơ sở để VPS nhận biết KH trong quá trình đặt lệnh; trong trường hợp giao dịch qua internet, mật khẩu là mã ký tự do VPS cung cấp lần đầu để KH đăng nhập vào Hệ thống. VPS khuyến cáo KH thay đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên và sau mỗi 01 tuần sử dụng. VPS sẽ không chịu trách nhiệm về mọi rò rỉ thông tin và các rủi ro vật chất, rủi ro pháp lý phát sinh do KH không thực hiện hoặc thực hiện không đúng khuyến cáo này.
  8. Mã PIN (chỉ áp dụng riêng cho giao dịch qua internet): là mã số do VPS cung cấp để KH đặt lệnh giao dịch trên Hệ thống. Đối với trường hợp mật khẩu do VPS cung cấp, VPS khuyến cáo KH thay đổi mã PIN trong lần đăng nhập đầu tiên và sau mỗi 01 tuần sử dụng. VPS sẽ không chịu trách nhiệm về mọi rò rỉ thông tin và các rủi ro vật chất, rủi ro pháp lý phát sinh do KH không thực hiện hoặc thực hiện không đúng khuyến cáo
 2. Điều 2: Đối tượng và phạm vi Thỏa thuận
  1. VPS đồng ý cung cấp và KH đồng ý sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến theo quy định của Thỏa thuận này và của VPS;
  2. VPS sẽ quy định và/hoặc điều chỉnh nội dung cụ thể của Dịch vụ giao dịch trực tuyến mà VPS thấy là hợp lý và cần thiết tùy từng thời điểm. Việc quy định và/hoặc điều chỉnh này sẽ được cập nhật trên website chính thức của VPS, cụ thể: http://www.vps.com.vn hoặc các địa chỉ website khác do VPS thông báo;
  3. Việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch trực tuyến của VPS và việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến/thực hiện Giao dịch trực tuyến của KH được ràng buộc bởi các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng mở tài khoản, các cam kết liên quan mà KH đã ký kết với VPS và/hoặc các điều kiện, cách thức, quy định giao dịch cụ thể được VPS hướng dẫn, thông báo trực tiếp cho KH hoặc được công bố trên website của VPS;
  4. Các thông tin liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu giao dịch tiền và chứng khoán của KH được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ qua/trên mạng Internet/ điện thoại ghi âm khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến/thực hiện Giao dịch trực tuyến là các chứng từ điện tử mang giá trị pháp lý của các chứng từ gốc có chữ ký hợp lệ của KH. Tại Thỏa thuận này, VPS và KH thống nhất chấp thuận và công nhận Mã PIN/ Mật khẩu chính là chữ ký điện tử của KH.
  5. Thời điểm nhận yêu cầu giao dịch điện tử được VPS và KH thống nhất chấp thuận và công nhận là thời điểm Hệ thống của VPS nhận được chứng từ điện tử đầy đủ và hợp lệ của KH.
  6. Để sử dụng Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến, KH có nghĩa vụ cung cấp và cập nhật số điện thoại di động và địa chỉ hộp thư điện tử thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp của KH. VPS sẽ xác nhận thông tin về các Giao dịch trực tuyến, về tài khoản và các vấn đề có liên quan đến tài khoản và các giao dịch của KH thông qua số điện thoại và hộp thư điện tử do KH cung cấp. VPS mặc nhiên coi thời điểm KH nhận được thông tin là thời điểm Hệ thống xác nhận đã gửi thông tin. KH chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp điện thoại hoặc thư điện tử của KH không hoạt động hoặc không thể nhận tin do lỗi của chính KH hoặc của bên thứ ba.
 3. Điều 3: Các rủi ro.
  1. KH tại đây hiểu và thừa nhận rằng việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến/thực hiện Giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của Hệ thống hay của bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do chính sự bất cẩn của KH gây ra. KH cam kết đã tìm hiểu và chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba hoặc do chính các hành vi của KH gây ra.
 4. Điều 4: Phí dịch vụ
  1. Khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến/thực hiện Giao dịch trực tuyến cũng như sử dụng các dịch vụ/thực hiện các giao dịch khác tại VPS, KH hiểu và đồng ý rằng, tùy từng thời điểm, VPS có thể ấn định một hoặc nhiều khoản phí sử dụng Dịch vụ (“Phí Dịch vụ”).
  2. VPS sẽ thông báo về việc thu Phí Dịch vụ cho KH khi đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến/thực hiện Giao dịch trực tuyến. Việc thay đổi nội dung, hình thức thu và mức thu Phí Dịch vụ sẽ được VPS thông báo tới KH trước thời điểm chính thức áp dụng.
  3. Nếu muốn nhận hóa đơn tài chính khi trả Phí dịch vụ, Khách hàng cần liên hệ với VPS trong giờ hành chính vào các ngày giao dịch tương ứng (trong trường hợp Khách hàng muốn cấp hóa đơn tài chính theo ngày) hoặc vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng (trong trường hợp Khách hàng muốn cấp hóa đơn tài chính theo tháng). Trong trường hợp khách hàng không yêu cầu cụ thể, VPS sẽ gộp phần Phí dịch vụ của Khách hàng vào tổng mức phí dịch vụ của VPS (của tất cả khách hàng phát sinh trong tháng) và xuất hóa đơn tài chính chung cho từng tháng giao dịch vào ngày làm việc cuối cùng của tháng tương ứng.
 5. Điều 5: Bảo mật
  1. VPS và KH cam kết bảo mật các thông tin dưới đây: - Mật khẩu, mã PIN đặt lệnh, mật khẩu OTP - Lệnh giao dịch của KH. - Và các thông tin khác theo thỏa thuận có liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán của KH.
  2. KH có nghĩa vụ thực hiện các khuyến cáo của VPS và phải tự chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng khuyến cáo của VPS.
  3. KH tại đây chấp thuận và công nhận việc VPS được phép công bố các thông tin bảo mật cho người được KH ủy quyền và các trường hợp VPS bắt buộc phải công bố theo quy định pháp luật.
 6. Điều 6: Cam kết của KH
  1. KH đã nghiên cứu đầy đủ các quy định, hướng dẫn về Dịch vụ Giao dịch trực tuyến và hoàn toàn hiểu, ý thức được các rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch trực tuyến/thực hiện Giao dịch trực tuyến.
  2. KH tự nguyện đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến và công nhận rằng VPS đã thực hiện cảnh báo, khuyến cáo đầy đủ về các rủi ro có thể phát sinh trong việc sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến/thực hiện Giao dịch trực tuyến cũng như các điều kiện và phương thức sử dụng Dịch vụ này.
  3. KH chấp thuận và công nhận rằng bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên tài khoản giao dịch chứng khoán của KH bằng tên truy cập với đúng Mật khẩu đăng nhập và Mã PIN và/hoặc các yếu tố định danh khác do VPS cung cấp cho Khánh hàng và/hoặc do KH tự động thay đổi trên Hệ thống đều được coi là hành động của KH;
  4. KH chấp thuận và công nhận rằng bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên tài khoản giao dịch chứng khoán của KH bằng tên truy cập với đúng Mật khẩu đăng nhập và Mã PIN và/hoặc các yếu tố định danh khác do VPS cung cấp cho Khánh hàng và/hoặc do KH tự động thay đổi trên Hệ thống đều được coi là hành động của KH;
  5. Khi ký tên hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện Giao dịch trực tuyến trên tài khoản giao dịch chứng khoán của mình, KH mặc nhiên thừa nhận đã cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định ủy quyền này và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các Giao dịch trực tuyến do người được ủy quyền thực hiện;
  6. Thường xuyên kiểm tra thông tin và biến động trên tài khoản giao dịch chứng khoán để kịp thời phản ánh cho VPS các sai sót phát sinh (nếu có) trong quá trình sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến.
  7. Thanh toán đầy đủ Phí dich vụ và lệ phí khác theo quy định của VPS đã được thông báo công khai tùy từng thời điểm. Bằng Thỏa thuận này, KH đương nhiên chấp thuận và công nhận việc uỷ quyền cho VPS được tự động trích nợ tài khoản giao dịch chứng khoán của KH để thanh toán Phí dịch vụ và/hoặc chi phí khác theo quy định của VPS liên quan đến việc việc sử dụng Dịch vụ Giao dich trực tuyến/thực hiện Giao dịch trực tuyến của KH;
  8. KH được quyền khiếu nại về các kết quả giao dịch và những thông tin chi tiết liên quan đến tài khoản và hoạt động giao dịch của KH trong vòng 24h kể từ ngày thực hiện giao dịch hoặc kể từ ngày diễn ra sự thay đổi trên tài khoản của KH. Quá thời hạn trên, VPS sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kì khiếu nại nào của KH, trừ trường hợp bất khả kháng.
  9. KH cam kết thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của VPS và Pháp luật hiện hành.
 7. Điều 7: Cam kết của VPS
  1. Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ KH trong quá trình sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến/thực hiện Giao dịch trực tuyến;
  2. Thông báo biểu phí dịch vụ (nếu có) trước thời điểm chính thức áp dụng;
  3. Đối với các Giao dịch trực tuyến mà VPS, trong khả năng kiểm soát của mình, nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bất thường hoặc không hợp lệ, VPS có quyền từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện;
  4. Thông báo trước cho KH các sự kiện ngưng, tạm ngưng, thay đổi/chỉnh sửa/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến trước thời điểm chính thức diễn ra sự kiện (trên website hoặc thông qua các hình thức khác);
  5. Lưu trữ các Chứng từ điện tử liên quan đến việc thực hiện Giao dịch trực tuyến của KH theo đúng các quy định của pháp luật;
 8. Điều 8: Giải quyết tranh chấp:
  1. Các tranh chấp phát sinh từ và/hoặc có liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết trước tiên bằng con đường thương lượng, hòa giải trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của các bên.
  2. Trong trường hợp không giải quyết được bằng con đường thương lượng hòa giải, một trong các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền nơi VPS đặt trụ sở (hoặc Chi nhánh) theo quy định của Pháp luật.
 9. Điều 9: Các trường hợp chấm dứt Thỏa thuận
  1. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán của KH tại VPS chấm dứt hiệu lực;
  2. Hai bên thống nhất chấm dứt Thỏa thuận;
  3. KH yêu cầu chấm dứt Thỏa thuận. KH phải gửi đề nghị chấm dứt Thỏa thuận bằng văn bản cho VPS chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày chính thức chấm dứt;
  4. KH vi phạm nghĩa vụ, thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thi trường chứng khoán;
  5. KH là cá nhân bị chết, bị mất năng lực hành vi, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc KH là tổ chức bị giải thể, phá sản, sát nhập, chia, tách, hợp nhất;
  6. VPS thông báo trước cho KH về việc ngừng hoặc chấm dứt Thỏa thuận này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của KH.
 10. Điều 10: Hiệu lực của Thỏa thuận
  1. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký nêu tại phần đầu của Thỏa thuận và chấm dứt theo quy định tại Điều 9 Thỏa thuận này. Việc ký kết Thỏa thuận này không loại trừ quyền của KH được thực hiện giao dịch chứng khoán qua các hình thức dịch vụ khác mà KH đã đăng ký với VPS và được VPS chấp thuận cung cấp.
  2. Các văn bản, tài liệu liên quan kèm theo là một phần không tách rời của Thỏa thuận.